Q&A opvangcentrum Hellebos

Afgelopen dagen kwam onze gemeente Kampenhout in het nieuws na de beslissing van de federale regering  dat er mogelijks  een tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers op het militair domein in het Hellebos zou komen.

We zijn ons er van bewust dat dit heel wat vragen oproept. 

Op deze pagina kan u al enkele veelgestelde vragen terugvinden.


Meer info ook op de website en facebookpagina van Lokaal bestuur Kampenhout:


Gaat het opvangcentrum er effectief komen?

Het opvangcentrum komt er alleen als aan alle voorwaarden, vooraf bepaald door lokaal bestuur Kampenhout, voldaan wordt. Het gaat om:

  • De garantie van de veiligheid;
  • Het verkrijgen van een omgevingsvergunning, daarbij rekening houdend met de RUP-procedure die momenteel loopt en waar minister Demir later dit jaar een beslissing zal moeten in nemen.
  • Het tijdelijke karakter;
  • Waar gaan deze kinderen naar school gaan?

Deze voorwaarden zijn doorslaggevend voor lokaal bestuur Kampenhout. Als er niet aan de voorwaarden voldaan wordt, komt het centrum er niet.


Vanaf wanneer zou het opvangcentrum in gebruik genomen worden als het er effectief komt?

Dit is nog niet duidelijk ,maar zeker niet  voor het einde van deze zomer. Een omgevingsvergunningsprocedure loopt immers al enkele maanden.

Wie nam de beslissing voor een mogelijk opvangcentrum in Kampenhout?

De beslissing volgt uit het migratieakkoord waarover de federale regering het op woensdagnacht 8 maart 2023 eens werd. Dat akkoord werd gesloten om de asielcrisis aan te kunnen pakken door extra opvangplaatsen te creëren.

 Het gaat om een beslissing op federaal niveau, waarvan lokaal bestuur Kampenhout in kennis werd gesteld. Het gemeentebestuur van Kampenhout heeft hier in beginsel dus geen beslissingsrecht in

Waarom werd deze locatie in Kampenhout als mogelijkheid naar voor geschoven?

Het terrein van de voormalige slipschool is eigendom van de Regie der Gebouwen en dus een federale aangelegenheid. Het gemeentebestuur werd vrijdag 3 maart in kennis gesteld dat Kampenhout een mogelijke te onderzoeken locatie was. 

Daarop gaf de burgemeester schriftelijk zijn bezwaren, die maandag op het college werden toegelicht. Tot op dat moment ging het gemeentebestuur ervan uit dat de randvoorwaarden dermate gecompliceerd zijn dat een haalbaarheid niet echt realistisch was. 

Het is pas donderdagochtend dat we tot onze verbazing in kennis zijn gesteld dat dit desondanks toch als locatie zou worden weerhouden.

Hoe kan het lokaal bestuur de openbare veiligheid en rust in de omgeving garanderen

Dat is een zeer goede vraag waar we op vandaag ook geen sluitend antwoord kunnen op bieden. Op gebied van politie is het een feit dat onze PZ Kastze volledig haar personeelsbestand heeft ingevuld maar wat niet geweten is, is dat PZ Kastze ondanks de reeds aanwezige asielcentra op har grondgebied (In Steenokkerzeel) geen extra Federale middelen ter beschikking krijgt. De Federale fondsen die PZ Kastze krijgt zijn vergelijkbaar met bijvoorbeeld PZ Haacht, waar men met alle respect nooit enige overlast heeft op gebied van asiel.

Zou het om een open of gesloten centrum gaan?

Het zou gaan om een open centrum.

De slipschool heeft geen nieuwe omgevingsvergunning gekregen, kan het opvangcentrum dan wel een vergunning krijgen?

Volgens de info die vandaag bij ons beschikbaar is lijkt het bekomen van een omgevingsvergunning hier ver van eenvoudig. Vooral gezien de ligging en gebrek aan infrastructuur op het gebied. Er zouden wel bepaalde vrijstellingen bestaan rond tijdelijke opvangcentra, maar volgens diverse juristen is dit lang niet zo éénduidig in dit gebied.

We mogen ook niet vergeten dat hierop momenteel een RUP-procedure loopt waarover komende zomer de Vlaamse Minister van Leefmilieu een beslissing zal moeten in nemen.


Wat gebeurt er met de beslissing om van de slipschool weer een volwaardig natuurdomein te maken?

Na de sluiting van het tijdelijke opvangcentrum, zal de herbestemming tot natuurgebied versneld worden doorgezet. Met het oog op de natuurwaarde van de site, staat ook een overleg met het Agentschap Natuur en Bos en Natuurpunt op de planning.

 De uiteindelijke doelstelling van de voltallige gemeenteraad van Kampenhout blijft om het terrein tot bos- en natuurgebied te herbestemmen.

 Het gemeentebestuur acht het niet uitgesloten dat de RUP-procedure die vandaag loopt de komende maanden er toe zal bijdragen dat het bekomen van een omgevingsvergunning voor asielopvang niet zal mogelijk zijn.

Hoelang zou het opvangcentrum open blijven?

Het opvangcentrum zou tijdelijk van aard zijn en zou maximaal een jaar open blijven, volgens de info die ons vandaag ter beschikking gesteld wordt.

Hoe zou het opvangcentrum precies georganiseerd worden?

Het Europese asielagentschap EUAA zou containers ter beschikking stellen. Naast slaapcontainers zouden er ook containers zijn voor faciliteiten als eetruimtes, keukens, sanitair, enzovoort. Het containerdorp zou in de eigen behoeften kunnen voorzien.

Aan hoeveel asielzoekers zou het opvangcentrum plaats kunnen bieden?

De plannen van het kabinet en Fedasil spreken over 400 opvangplaatsen.

Wat zijn nu de volgende stappen?

Het college is momenteel in overleg met diverse kabinetten. Zowel deze van Asiel en Migratie, deze van de Eerste Minister. Reden is dat er volgens het Kampenhoutse gemeentebestuur tal van elementen zijn die het vrijwel onmogelijk maken om op deze locatie deze infrastructuur te realiseren. 

Van zodra hierover meer en duidelijkere communicatie beschikbaar is, komt er meer informatie.

Q&A opvangcentrum Hellebos

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x