Financieel Profieel Gemeente Kampenhout

Het rapport hield rekening met de jaarrekening van 2021 en het budget van 2022. Intussen is ook de rekening van 2022 gekend, maar daar wordt volgend jaar mee gerekend in een volgend Belfius-rapport.

Graag geven we enkele kerncijfers mee die van belang zijn voor de gemeentelijke financiën.


Bevolking, werkgelegenheid , vergrijzing

De gemiddelde leeftijd is  met 41,7 jaar gelijk aan deze van de provincie, maar toch een jaar jonger dan deze van onze  clustergemeenten. Onze werkloosheidsgraad van 3.9% is in vergelijking met alle drie andere lager (van 4,2 tot 5,5%).  Beiden samen betekent dat we vandaag een relatief hoge activiteitsgraad hebben. Hieronder kan je ook zien dat tegen over van de cluster en de provincie, Kampenhout inzake bevolkingssamenstelling minder 65+ers heeft, meer mensen heeft tussen de 20 en 65 jaar  en inzake jeugd beter doet dan cluster en iets minder goed doet dan de provincie.


Een bedenking: In 2015 was onze vergrijzingsratio 150%, vandaag zit deze op 190% en tegen 2030 wordt 258% verwacht… Deze ratio is de verhouding tussen de 60+ers gedeeld daar de 45-54 jarigen. Dit is van belang omdat deze laatste groep de grootste bijdragen levert in de personenbelastingen. Als deze zeer veel kleiner wordt dat de oudere generatie betekent dit dat we moeten waken over hoe we ons de volgende 5 à 10 jaar hier tegen kunnen wapenen.

Knap Landelijk?

Is Kampenhout nog wel Knap Landelijk?  Zeker een vast, met een bevolkingsdichtheid van 369 inwoners per km² zitten we ruim lager dan de cluster en de provincie. (488 en 560). Dit betekent zeer concreet dat we meer dan 100 à 200 mensen MINDER per km² wonen dan al onze buurgemeenten of met andere woorden we in onze gemeente nog ruim kunnen genieten van vele open ruimten zoals onze landbouwgebieden en bossen. Dit moeten zo houden en dat kan enkel door in de centra meer bewoning te gaan toelaten.. want voor de komende 10 jaar voorziet men een toename van een 1000 tal mensen.. die ergens zullen moeten wonen.

Wel is het zo dat we door onze uitgestrektheid tot 192 km wegen hebben en daarmee ruim boven de cluster en provincie zitten (147 en 157 km). Zeer concreet betekent dit wel dat we met veel minder mensen (die belastingen betalen)  er moeten in zien te slagen om meer kilometers wegen te onderhouden.  Desondanks denk ik dat we hier al bij al in slagen.


Belastingen

De belangrijkste belastingen zijn de personenbelasting en de onroerende voorheffing.  Kampenhout zit inzake PB samen met 69 andere Vlaamse gemeenten op 7%. Weet dat er slechts 50 gemeenten lagere PB hebben , maar dat er 181 zijn die hoger uitkomen. Hetzelfde kan gezegd worden over onze OV, die 850 bedraagt. Hiermee zitten we met 76 gemeenten in het grootste blok.  86 gemeenten doen het met lagere OV en 123 gemeenten zijn duurder.


 

Schulden

Kampenhout liet dankzij gerichte beslissingen van de huidige bestuursploeg, maar ook dankzij de inzet van de vorige bestuursploeg, de schuldgraad per inwoner dalen van ruim 2100 €/inw in 2010 naar 1097 €/inw in 2021. (13M euro) De komende jaren zal dit met  ongeveer 125 €/inw/jaar verder dalen, behoudens het aangaan van nieuwe leningen. Volgens de meerjarenbegroting zakt onze schuld in 2025 naar 9M euro of 750€/inw. De afgelopen 10 jaar heeft het college er steevast voor gekozen om (bijna) geen nieuwe leningen meer aan te gaan en alle investeringen te betalen vanuit wat we in “kas” hebben.  Desondanks zijn onze investeringen er zeker niet op achteruit gegaan. De komende jaren staan er nog redelijk wat rioleringsprojecten op de agenda waardoor dit zeker niet gaan verminderen.

Jaar na jaar slaagt Kampenhout erin om een mooi overschot op de exploitatierekening te realiseren. In 2021 was dit zelfs 167 euro per inwoner, terwijl dit  in de provincie of cluster 26 of 52 euro was. Waarom de belastingen dan niet verlagen? Om zowel onze investeringen op peil te houden maar ook om de vergrijzingsratio die op ons af komt voor te bereiden blijft het van belang om onze schuldgraad verder af te bouwen. Voor het eerst in de 17  jaar dat ik zelf deel uit maak van het college kan ik zeggen dat Kampenhout minder schulden heeft dan het eigen middelen in kas heeft. Dat komt door ons jaarlijks exploitatieoverschot. Hierdoor kunnen we investeren in infrastructuur zonder de rekening door te schuiven naar toekomstige generaties zoals dit in het verleden wel al eens te gemakkelijk beslist werd. Vandaag betalen we de factuur met centen die vandaag op de rekening staan. Wil dat zeggen dat er geen enkele lening meer zal aangegaan worden? Neen zeker niet, maar het zal enkel gebeuren als het strikt noodzakelijk is.
Autofinancieringsmarge (AFM)

Op dit gebied zitten we ook bij de beteren van de klas.  De AFM is het bedrag per inwoner dat je als gemeentebestuur in theorie zou aankunnen om bijkomende leningen af te lossen per jaar. In Kampenhout was dit 287 €/inw terwijl dit in de cluster en provincie 152 en 174 bedroeg.  In Vlaanderen zitten we met 32 gemeenten op hetzelfde peil maar doen slechts 21 gemeenten beter, maar laten we 247 gemeenten achter ons. Hier mogen we met ons allen samen best trots op zijn. We zouden met andere woorden best nog wat leningslast aankunnen om af te lossen, maar als dit niet hoeft dienen we dit ook niet te doen. Vandaag lossen we 125€/inw/jaar af.Besluit

Het zijn misschien allemaal wat droge cijfers, maar de kern van alles is dat we in Kampenhout een goede financiële basis hebben voor de komende jaren , waarbij de schulden in sneltempo worden afgebouwd, maar er tegelijk toch jaarlijks een mooi exploitatieoverschot wordt gerealiseerd. Op hetzelfde moment worden de investeringen op peil gehouden en gefinancierd met eigen middelen.  Dit alles is een zeer dun bevolkte gemeente waardoor Kampenhout bepaalde grotere uitdagingen heeft dan andere gemeenten, maar er toch in slaagt om dit te beheersen. Of hoe een gemeente van 12.500 inwoners  financieel gezonder kan zijn dan een grotere broer of een stad. Wie zei ook alweer dat fusies en grotere gemeenten nodig zijn om de financiële draagkracht van gemeenten te bevorderen? 


tekst: Stefan Imbrechts

lay out: Laura Nevens

Financieel Profieel Gemeente Kampenhout

Gemeenteraad 22 februari 2024

22 februari 2024

Lees meer

Energiebesparende maatregelen inzake straatverlichting

Op de gemeenteraad van 15 september 2022 werd de vraag gesteld door oppositiepartij Vlaams Belang om na te gaan of de straatverlichting niet wat minder kan. Op zich een terechte vraag met het oog op energiebesparingen. Maar het zou redelijk nalatig zijn moet ons bestuur hier nog niet mee bezig zijn.

Lees meer

Herfstcampagne vaccinatiecentrum

Kampenhout blijft zich inzetten tegen het coronavirus.

Lees meer

Asfalteringen 2022

Gisteren ging de laatste gemeenteraad van 2021 door. Daarmee zijn we in de helft van de lopende legislatuur aanbeland.

23 december 2021

Lees meer

Vernieuwen voetpaden wijk De Hutte, aanleg parkeerstroken Spectrum Kampenhout, voetpaden Kerkwegel Berg en buitenaanleg Cultuurberg

Op de laatste gemeenteraad van 21 okober 2021 werden een aantal ingrijpende investeringsdossiers goedgekeurd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

21 oktober 2021

Lees meer

Rioleringswerken in Ahornbomenlaan, Kasteellaan en Lentelaan.

Op de laatste gemeenteraad van 21 okober 2021 werden een aantal ingrijpende investeringsdossiers goedgekeurd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

21 oktober 2021

Lees meer

Bemalingen

Kampenhout is al meer dan een jaar baanbreker op gebied van bemalingreglementeringen. Enkele maanden terug werd er in de schoot van het Vlaams parlement zelfs een voorstel ingediend om de Kampenhoutse regels op Vlaams niveau te kunnen invoeren.

25 juni 2021

Lees meer

Ontwerp en de inrichting van de grote pastorie

De gemeenteraad van 24 juni 2021 keurde het ontwerp en de inrichting van de grote pastorie goed. De uitgaven worden geraamd op afgerond 1.090.000,00 EUR excl. btw. Om de pastorie optimaal te kunnen gebruiken qua toegankelijkheid, vergaderruimte en sanitaire voorzieningen met respect voor de bestaande structuur zal er een tuinkamer zijdelings het gebouw worden voorzien. Bij Onroerend erfgoed werd er een premie van 165.000,00 EUR aangevraagd.

24 juni 2021

Lees meer

We blazen zuurstof in onze kern van Kampenhout!

Kampenhout centrum, een plaats waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. Maak wat tijd vrij in het najaar van 2021 en denk nu al eens na wat jij belangrijk vindt . Uw mening is van belang. We frissen de resultaten van ‘kleur mee de toekomst’ op .

25 juni 2021

Lees meer

Pionierproject riolering in de Weisetterstraat

Vanavond werd op de gemeenteraad het bestek goedgekeurd van de rioleringswerken in de Weisetterstraat. Morgen al, zal het dossier gepubliceerd worden en op 28 mei gaat de opening van de offertes door. Op deze manier kan er dit najaar nog gestart worden met deze werken.

22 april 2021

Lees meer

Beleveren van bemalingswater in de droge zomermaanden

In navolging van de verstrenging van het bemalingsreglement van mei 2020 , gaat de gemeente Kampenhout nog een stapje verder. Vorig jaar werd gesteld dat aanvragers van een bemaling in de periode van 1 april tot 31 september moeten voorzien in een buffervat van 10.000 liter om geïnteresseerden toe te laten bemalingswater gaan op te halen.

25 februari 2021

Lees meer

Nieuws uit de OCMW-raad

Het OCMW van de gemeente Kampenhout blijft zich inzetten via verschillende samenwerkingsovereenkomsten voor een uitgebreide dienstverlening.

29 januari 2021

Lees meer

Hemelwaterplan gemeente Kampenhout

Jaar na jaar wordt het als maar duidelijker dat we moeten rekening houden met klimaatveranderingen. Onze zomers worden alsmaar heter en droger, onze wintermaanden minder koud maar natter.

29 januari 2021

Lees meer

Nieuws over uw GFT-sticker

De laatste paar hebben verschillende bezorgde inwoner op sociale media hun zorgen geuit over de bestelling en ontvangst van hun GFT-sticker.

Lees meer

50 km per uur op de Haachtsesteenweg!

Op de gemeenteraad van 17 december werd het aanvullend reglement goedgekeurd voor een verlaging van de maximumsnelheid op de Haachtsesteenweg tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan van 70 km/u naar 50 km/u

18 december 2020

Lees meer

Noodfonds Cultuur, Sport & Jeugd - Kampenhout

Wegens opgelegde coronamaatregelen hebben onze sport-, cultuur-, jeugdverenigingen en parochiezaal comités hun activiteiten moeten stilleggen of drastisch beperken . Deze verenigingen hebben hierdoor financiële verliezen geleden en via het noodfonds van de Vlaamse regering kunnen we als gemeente dit verlies wat beperken .

26 november 2020

Lees meer

Fietsstraten in Kampenhout? Waarom, waar en wanneer!

Op de gemeenteraad van 26 november 2020 werd beslist om de eerste fietsstraten in Kampenhout in te voeren, dit initiatief werd door de meerderheidspartijen samen met Groen op de agenda geplaatst.

26 november 2020

Lees meer

Werken aan de Veilingsite

De rotondes aan Kampenhout-sas. Al enkele jaren wordt gepraat over de werken die aan deze rotondes zullen uitgevoerd worden. In de week van 8 juni vernamen we dat deze werken allicht nog deze zomer zullen opstarten.

Lees meer

Live stream gemeenteraad Kampenhout

Voortaan kan je de gemeenteraad ‘live’ volgen van thuis uit.

Lees meer

Ingrepen rond de Haachtsesteenweg - vervolg infovergadering

Na de infovergadering op 30 januari, hielden we een terugkoppeling met de verantwoordelijken van AWV op 28 februari op het gemeentehuis. Deze punten werden ook toegelicht op de gemeenteraad. Lees hier de belangrijkste punten.

Lees meer

Opstart Minder Mobiele Centrale te Kampenhout

De Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant is een provinciale dienst binnen het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Via de toegekende subsidie aan onze gemeente zal er een proefproject worden opgestart voor de uitbouw van een "minder mobiele centrale" in Kampenhout

Lees meer

Intergemeentelijke samenwerking Drugs -en Alcoholpreventie

Vanaf 1 juli 2020 start een nieuwe samenwerking inzake Drugs -en Alcoholpreventie "H2KR" met de gemeentes Haacht, Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar.

Lees meer

Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

Door de alsmaar drogere lente- en zomermaanden, dreigt Vlaanderen te verdrogen. Onze grondwatervoorraden staan daarbij onder druk. Jaarlijks wordt meer water opgepompt dan er door neerslag terug wordt aangevuld.

Lees meer

Reglement voor het financieel ondersteunen van onze verenigingen met eigen infrastructuur

Voor het eerst voorziet de gemeente Kampenhout in een reglement en budget voor de financiële ondersteuning van verenigingen met eigen infrastructuur.

23 april 2020

Lees meer

Aanleg van fietspaden op de N26 tussen Kampenhout-Sas en Buken.

Het Vlaams Gewest voorziet om de Leuvensesteenweg tussen het Sas en Leuven heraan te leggen

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: Uitdelen van waardebon van 10 euro aan elke Kampenhoutenaar?

Samen met de andere voorstellen in "Vraag & Antwoord"komen we op 500.000 euro.

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: 200.000 euro aan alle verenigingen uitdelen?

Over dit populistisch voorstel van de NVA-fractie is duidelijk niet lang nagedacht. Op welke manier zouden we gaan bepalen wie wat krijgt?

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: terugstorten van Algemene Gemeentebelasting 2020 aan bedrijven?

Voorstel NVA-fractie om AGB voor bedrijven van 2020

23 april 2020

Lees meer

Aansluitkost op riolering

Tot op vandaag kost een aansluiting op het riool in Kampenhout voor afvalwater 1000 euro en voor regenwater 1000 euro (+ 6% BTW).

23 april 2020

Lees meer

Handhavingsreglement voor afkoppelingen bij rioleringswerken

Indien er aangesloten wordt op de riolering is het van belang dit te controleren

23 april 2020

Lees meer

Reglement en subsidie op afkoppeling van hemelwater bij rioleringsprojecten

In Vlaanderen wordt volop geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden rioleringen. Bedoeling is om enkel het afvalwater naar zuiveringsstations te brengen en het regenwater uit de riool te halen en naar een grachtenstelsel te leiden.

23 april 2020

Lees meer

Dading voor afbraak van de bouwval op de hoek van de Tiendeschuurstraat met de Kerkstraat.

Al vele jaren staat de vervallen woning op de hoek van de Tiendeschuurstraat en de Kerkstraat er troosteloos bij.

23 april 2020

Lees meer

Deelname in aanbesteding tot aankoop van kantelpalen (flitspalen).

De gemeente Zemst organiseert een aanbesteding tot aankoop van flitspalen. Samen met onze politiezone en de gemeente Steenokkerzeel zal Kampenhout ook instappen op deze aanbesteding.

23 april 2020

Lees meer

Ontwikkeling voor het militair domein Hellebos

Gisteren agendeerde de meerderheidscoalitie een kennisgeving van een stand van zaken rond het Hellebos op de gemeenteraad.

21 februari 2020

Lees meer

Verkeersveiligheid Haachtsesteenweg - Reportage RING TV met schepen van mobiliteit Stefan Imbrechts

Naar aanleiding van de participatieavond die de gemeente Kampenhout organiseert op donderdag 30 januari werd onze schepen van mobiliteit Stefan Imbrechts geïnterviewd door Ring TV.

10 januari 2020

Lees meer

Meerjarenplanning 2020-2025

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan. Vanuit Team Burgemeester lichten wij enkele punten toe die voor onze partij belangrijk zijn.

20 december 2019

Lees meer

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

Op de gemeenteraad van 21/11 werd beslist om de maximumsnelheid op de Perksesteenweg overal op 50 km/u te brengen. Hiervoor waren enkele goede reden.

22 november 2019

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x