Hemelwaterplan gemeente Kampenhout

29 januari 2021

Hemelwaterplan gemeente Kampenhout

In onze droge zomers is de aardkorst zo hard dat als het regent dit onvoldoende kan indringen en afvloeit. In de winter treedt er door vaak te veel neerslag op een te korte tijd een verzadiging van de bodem op , waardoor opnieuw veel water afvloeit naar lager gelegen gebieden , waar ze tot wateroverlast leiden. 

Doordat het water onvoldoende kansen krijgt om in de bodem te dringen, mede door de toenemende verhardingen, daalt jaar na jaar onze grondwatertafel en is de gemeente aangewezen hierover na te denken en een plan op te maken op langere termijn. Dit is een hemelwaterplan. Kampenhout liet zich hierin bijstaan door Aquafin. Het plan werd in november voorgesteld op de Milieuraad en GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening).

Wat staat hier eigenlijk in?

In een hemelwaterplan worden onder andere  zones in onze gemeente aangeduid waar in de toekomst water moet kunnen gebufferd worden, zones waar water rustig de kans krijgt om in de ondergrond door te sijpelen. Projectontwikkelaars zullen na de goedkeuring van dit plan hiermee rekening moeten houden en voldoende ruimte voor water en groen moeten voorzien in toekomstige realisaties. Nieuwe projecten gaan op bepaalde locaties “regenwaterneutraal” moeten zijn en  hun regenwater ter plaatse terug aan de ondergrond moeten geven. 

Bepaalde principes dienen gehanteerd te worden bij het vernieuwen van wegen-en rioleringsdossiers. Bijzondere aandacht zal gevraagd worden aan studiebureaus om in te zetten op ontharden van overtollige verharding en maximaal gebruik maken van waterdoorlatende materialen en funderingen. De op stapel staande werken in Ter bronnen en de wijk de Hutte zijn daar al de eerste voorbeelden van. 

Er wordt ook aandacht gevraagd voor zaken die onze inwoners kunnen doen.  Er komt de volgende maand ook een reglement aan waarbij inwoners subsidies kunnen bekomen voor ontharden van voortuinen en het vrijwillig voorzien van een infiltratievoorziening voor regenwater. Twee punten waar Kampenhout een voortrekkersrol in Vlaanderen heeft. 

We beslisten eerder al om als gemeente om ons bemalingsreglement te verstrengen. Dit kadert ook in het bewust omgaan met ons water.

Daarnaast is er ook aandacht voor hittestress. Te veel beton en verharding leidt ertoe dat onze omgeving in de hete zomerdagen onvoldoende afkoelt. Zo keurden we ook een reglement voor geveltuintjes goed. Mensen zonder voortuin kunnen op die manier op een stoep op openbaar domein een klimplant laten groeien tegen de gevel. Het brengt wat kleur in de straat en het zorgt tegelijk voor natuurlijke afkoeling.  Er zal ook nog een reglement komen waarbij mensen een boom in de voortuin krijgen aangeboden van de gemeente of waarbij een inwoner een suggestie kan doen om een boom op openbaar domein te voorzien.  

Zoals je kan merken worden er op initiatief van Team Burgemeester tal van maatregelen genomen om onze gemeente te wapenen voor de toekomst.

Tekst: Stefan Imbrechts

Lay-out & redactie: Laura Nevens


Hemelwaterplan gemeente Kampenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x