Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

KIJK HIER: Interview met Schepen Stefan Imbrechts :

Met het gebrek aan drinkwater in Overijse in het achterhoofd vorige week , dat misschien eerder met een technisch mankement te maken had, maar ook met het sproeiverbod in 42 Vlaams-Brabantse gemeenten (waaronder Kampenhout) en een captatieverbod op een aantal provinciale waterlopen is 2020, na een zeer nat voorjaar,  toch wel het slachtoffer van een  uitzonderlijk vroege droogteperiode.

 Met die  omstandigheden in het acht genomen moet er nagedacht worden over bijvoorbeeld bronbemalingen.   Dit zijn grondwaterverlagingen die op tal van werven geplaatst worden en noodzakelijk zijn om in droge omstandigheden te kunnen werken.  Op vele plaatsen vloeit daarbij gedurende enkel weken 24/7 het grondwater weg. Zeker in periodes zoals vandaag moeten we dit trachten tot een minimum te beperken en moet het mogelijk zijnn dit water te laten (her)gebruiken door zij die het nodig hebben.

Daarom stelde Team Burgemeester op de gemeenteraad van 28 mei volgende zes maatregelen voor:


1.       Het toepassen van een retourbemaling blijft de voorkeur genieten. Zo kan het opgepompte water in de buurt terug in de grond gebracht worden. Deze techniek geniet de voorkeur maar heeft spijtig genoeg zijn beperkingen.

2.       Een buffer te voorzien van 10.000 liter.  Alvorens het water te lozen dient men een buffer van 10.000 liter te voorzien. Zo kunnen onze landbouwers die niet meer in waterlopen mogen capteren op deze locaties water ophalen. Ook andere burgers kunnen hier gebruik van maken.

De gemeente Kampenhout zal op de website aangeven waar deze zaken zich bevinden. De buffer zal verplicht worden voor installaties die draaien van april tot oktober, de meest droogtegevoelige maanden.

3.       We stelden ook voor om dit te laten ingaan met onmiddellijke ingang en niet vanaf  2021. Op deze manier kunnen alle nieuwe vergunningen al conform dit reglement worden opgelegd.

 4.       We stellen bovendien voor om ook sonde-gestuurde bemalingen te verplichten. Een sonde-gestuurde bemaling valt uit van zodra het grondwaterpeil een op voorhand bepaald niveau bereikt. Het grondwater zal dan terug lichtjes stijgen. Bereikt het peil een niveau dat bijvoorbeeld 10 cm hoger ligt, dan slaat de bemaling terug aan. Zo wordt er eigenlijk maar 10 cm bemaald en gaat er beduidend minder bemaald worden dan bij een traditionele opstelling.

5.       We vragen ook om een uitgebreide communicatie te voeren om onze inwoners  te wijzen op het gevaar en risico om zelf bemalingen af te zetten. Doe dit vooral NOOIT. Een schadeclaim waar u zich aan bloot stelt bespaar je jezelf liever!

6.       Een bemaling is verplicht voorzien van een debietsmeter. Dit werd al opgelegd in onze vroegere vergunningen. Kampenhout gaat een digitaal platform ontwikkelen waarbij de aanvrager wekelijks de debietsmeterstanden dient in te geven. Dit vergemakkelijkt de controle en ook of de bemaling voldoet aan de voorwaarden waarvoor ze werd aangevraagd. (< 10m³/u en < 30.000m³/kal.jaar bvb voor klasse 3 vergunning) . Hierdoor zullen bemalers ook minder snel meer oppompen dan hun vergunning toelaat.

KIJK HIER: Interview met Schepen Stefan Imbrechts : link interview


 Interview RING-TV :Nadenken over grondwater!

Gemeenteraad 22 februari 2024

22 februari 2024

Lees meer

Financieel Profieel Gemeente Kampenhout

Zoals elk jaar kregen we de in juli het Financieel Profiel toegelicht vanwege Belfius. Elk jaar steeds weer een document waarbij je aan de hand van cijfers kan inschatten waar je als gemeente goed zit en waar het wat minder loopt. Je wordt als gemeentebestuur vergeleken met een cluster van vergelijkbare gemeenten, maar ook met de provincie en Vlaanderen

Lees meer

Energiebesparende maatregelen inzake straatverlichting

Op de gemeenteraad van 15 september 2022 werd de vraag gesteld door oppositiepartij Vlaams Belang om na te gaan of de straatverlichting niet wat minder kan. Op zich een terechte vraag met het oog op energiebesparingen. Maar het zou redelijk nalatig zijn moet ons bestuur hier nog niet mee bezig zijn.

Lees meer

Herfstcampagne vaccinatiecentrum

Kampenhout blijft zich inzetten tegen het coronavirus.

Lees meer

Asfalteringen 2022

Gisteren ging de laatste gemeenteraad van 2021 door. Daarmee zijn we in de helft van de lopende legislatuur aanbeland.

23 december 2021

Lees meer

Vernieuwen voetpaden wijk De Hutte, aanleg parkeerstroken Spectrum Kampenhout, voetpaden Kerkwegel Berg en buitenaanleg Cultuurberg

Op de laatste gemeenteraad van 21 okober 2021 werden een aantal ingrijpende investeringsdossiers goedgekeurd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

21 oktober 2021

Lees meer

Rioleringswerken in Ahornbomenlaan, Kasteellaan en Lentelaan.

Op de laatste gemeenteraad van 21 okober 2021 werden een aantal ingrijpende investeringsdossiers goedgekeurd. Wij zetten ze voor u op een rijtje.

21 oktober 2021

Lees meer

Bemalingen

Kampenhout is al meer dan een jaar baanbreker op gebied van bemalingreglementeringen. Enkele maanden terug werd er in de schoot van het Vlaams parlement zelfs een voorstel ingediend om de Kampenhoutse regels op Vlaams niveau te kunnen invoeren.

25 juni 2021

Lees meer

Ontwerp en de inrichting van de grote pastorie

De gemeenteraad van 24 juni 2021 keurde het ontwerp en de inrichting van de grote pastorie goed. De uitgaven worden geraamd op afgerond 1.090.000,00 EUR excl. btw. Om de pastorie optimaal te kunnen gebruiken qua toegankelijkheid, vergaderruimte en sanitaire voorzieningen met respect voor de bestaande structuur zal er een tuinkamer zijdelings het gebouw worden voorzien. Bij Onroerend erfgoed werd er een premie van 165.000,00 EUR aangevraagd.

24 juni 2021

Lees meer

We blazen zuurstof in onze kern van Kampenhout!

Kampenhout centrum, een plaats waar onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. Maak wat tijd vrij in het najaar van 2021 en denk nu al eens na wat jij belangrijk vindt . Uw mening is van belang. We frissen de resultaten van ‘kleur mee de toekomst’ op .

25 juni 2021

Lees meer

Pionierproject riolering in de Weisetterstraat

Vanavond werd op de gemeenteraad het bestek goedgekeurd van de rioleringswerken in de Weisetterstraat. Morgen al, zal het dossier gepubliceerd worden en op 28 mei gaat de opening van de offertes door. Op deze manier kan er dit najaar nog gestart worden met deze werken.

22 april 2021

Lees meer

Beleveren van bemalingswater in de droge zomermaanden

In navolging van de verstrenging van het bemalingsreglement van mei 2020 , gaat de gemeente Kampenhout nog een stapje verder. Vorig jaar werd gesteld dat aanvragers van een bemaling in de periode van 1 april tot 31 september moeten voorzien in een buffervat van 10.000 liter om geïnteresseerden toe te laten bemalingswater gaan op te halen.

25 februari 2021

Lees meer

Nieuws uit de OCMW-raad

Het OCMW van de gemeente Kampenhout blijft zich inzetten via verschillende samenwerkingsovereenkomsten voor een uitgebreide dienstverlening.

29 januari 2021

Lees meer

Hemelwaterplan gemeente Kampenhout

Jaar na jaar wordt het als maar duidelijker dat we moeten rekening houden met klimaatveranderingen. Onze zomers worden alsmaar heter en droger, onze wintermaanden minder koud maar natter.

29 januari 2021

Lees meer

Nieuws over uw GFT-sticker

De laatste paar hebben verschillende bezorgde inwoner op sociale media hun zorgen geuit over de bestelling en ontvangst van hun GFT-sticker.

Lees meer

50 km per uur op de Haachtsesteenweg!

Op de gemeenteraad van 17 december werd het aanvullend reglement goedgekeurd voor een verlaging van de maximumsnelheid op de Haachtsesteenweg tussen de Stationsstraat en de Frederik Wouterslaan van 70 km/u naar 50 km/u

18 december 2020

Lees meer

Noodfonds Cultuur, Sport & Jeugd - Kampenhout

Wegens opgelegde coronamaatregelen hebben onze sport-, cultuur-, jeugdverenigingen en parochiezaal comités hun activiteiten moeten stilleggen of drastisch beperken . Deze verenigingen hebben hierdoor financiële verliezen geleden en via het noodfonds van de Vlaamse regering kunnen we als gemeente dit verlies wat beperken .

26 november 2020

Lees meer

Fietsstraten in Kampenhout? Waarom, waar en wanneer!

Op de gemeenteraad van 26 november 2020 werd beslist om de eerste fietsstraten in Kampenhout in te voeren, dit initiatief werd door de meerderheidspartijen samen met Groen op de agenda geplaatst.

26 november 2020

Lees meer

Werken aan de Veilingsite

De rotondes aan Kampenhout-sas. Al enkele jaren wordt gepraat over de werken die aan deze rotondes zullen uitgevoerd worden. In de week van 8 juni vernamen we dat deze werken allicht nog deze zomer zullen opstarten.

Lees meer

Live stream gemeenteraad Kampenhout

Voortaan kan je de gemeenteraad ‘live’ volgen van thuis uit.

Lees meer

Ingrepen rond de Haachtsesteenweg - vervolg infovergadering

Na de infovergadering op 30 januari, hielden we een terugkoppeling met de verantwoordelijken van AWV op 28 februari op het gemeentehuis. Deze punten werden ook toegelicht op de gemeenteraad. Lees hier de belangrijkste punten.

Lees meer

Opstart Minder Mobiele Centrale te Kampenhout

De Mobiliteitscentrale Vlaams-Brabant is een provinciale dienst binnen het provinciebestuur Vlaams-Brabant. Via de toegekende subsidie aan onze gemeente zal er een proefproject worden opgestart voor de uitbouw van een "minder mobiele centrale" in Kampenhout

Lees meer

Intergemeentelijke samenwerking Drugs -en Alcoholpreventie

Vanaf 1 juli 2020 start een nieuwe samenwerking inzake Drugs -en Alcoholpreventie "H2KR" met de gemeentes Haacht, Kampenhout, Keerbergen en Rotselaar.

Lees meer

Reglement voor het financieel ondersteunen van onze verenigingen met eigen infrastructuur

Voor het eerst voorziet de gemeente Kampenhout in een reglement en budget voor de financiële ondersteuning van verenigingen met eigen infrastructuur.

23 april 2020

Lees meer

Aanleg van fietspaden op de N26 tussen Kampenhout-Sas en Buken.

Het Vlaams Gewest voorziet om de Leuvensesteenweg tussen het Sas en Leuven heraan te leggen

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: Uitdelen van waardebon van 10 euro aan elke Kampenhoutenaar?

Samen met de andere voorstellen in "Vraag & Antwoord"komen we op 500.000 euro.

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: 200.000 euro aan alle verenigingen uitdelen?

Over dit populistisch voorstel van de NVA-fractie is duidelijk niet lang nagedacht. Op welke manier zouden we gaan bepalen wie wat krijgt?

23 april 2020

Lees meer

Vraag en Antwoord: terugstorten van Algemene Gemeentebelasting 2020 aan bedrijven?

Voorstel NVA-fractie om AGB voor bedrijven van 2020

23 april 2020

Lees meer

Aansluitkost op riolering

Tot op vandaag kost een aansluiting op het riool in Kampenhout voor afvalwater 1000 euro en voor regenwater 1000 euro (+ 6% BTW).

23 april 2020

Lees meer

Handhavingsreglement voor afkoppelingen bij rioleringswerken

Indien er aangesloten wordt op de riolering is het van belang dit te controleren

23 april 2020

Lees meer

Reglement en subsidie op afkoppeling van hemelwater bij rioleringsprojecten

In Vlaanderen wordt volop geïnvesteerd in de aanleg van gescheiden rioleringen. Bedoeling is om enkel het afvalwater naar zuiveringsstations te brengen en het regenwater uit de riool te halen en naar een grachtenstelsel te leiden.

23 april 2020

Lees meer

Dading voor afbraak van de bouwval op de hoek van de Tiendeschuurstraat met de Kerkstraat.

Al vele jaren staat de vervallen woning op de hoek van de Tiendeschuurstraat en de Kerkstraat er troosteloos bij.

23 april 2020

Lees meer

Deelname in aanbesteding tot aankoop van kantelpalen (flitspalen).

De gemeente Zemst organiseert een aanbesteding tot aankoop van flitspalen. Samen met onze politiezone en de gemeente Steenokkerzeel zal Kampenhout ook instappen op deze aanbesteding.

23 april 2020

Lees meer

Ontwikkeling voor het militair domein Hellebos

Gisteren agendeerde de meerderheidscoalitie een kennisgeving van een stand van zaken rond het Hellebos op de gemeenteraad.

21 februari 2020

Lees meer

Verkeersveiligheid Haachtsesteenweg - Reportage RING TV met schepen van mobiliteit Stefan Imbrechts

Naar aanleiding van de participatieavond die de gemeente Kampenhout organiseert op donderdag 30 januari werd onze schepen van mobiliteit Stefan Imbrechts geïnterviewd door Ring TV.

10 januari 2020

Lees meer

Meerjarenplanning 2020-2025

Een meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige periode van het meerjarenplan. Vanuit Team Burgemeester lichten wij enkele punten toe die voor onze partij belangrijk zijn.

20 december 2019

Lees meer

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

Op de gemeenteraad van 21/11 werd beslist om de maximumsnelheid op de Perksesteenweg overal op 50 km/u te brengen. Hiervoor waren enkele goede reden.

22 november 2019

Zone 50 Perksesteenweg - Kampenhout

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x