Ontwikkeling voor het militair domein Hellebos

21 februari 2020

Ontwikkeling voor het militair domein Hellebos


Afgelopen maand werden op het schepencollege een aantal zaken beslist:

  • Het college besliste om een PV te laten op stellen door onze lokale politie in samenwerking met de dienst Omgeving. Sedert een drietal jaar  wordt het terrein dat eigendom is van de Regie der Gebouwen, maar uitgebaat wordt door de Federale politie (Binnenlandse zaken) , uitgebaat zonder geldige vergunning.  Ondanks het feit dat de gemeente hier geen vergunningverlenende overheid is , zal er toch PV worden opgemaakt tegen deze onwettelijke toestand.
  • De gemeente Kampenhout zal de dienst Omgeving-inspectie formeel vragen om  een bestuurlijke maatregel op te leggen. Want enkel zij hebben deze bevoegdheid.
  • Er zal door Kampenhout een officiĆ«le aanmaning vertrekken naar de Federale Overheid waarin zij verzocht worden om de onwettige activiteiten te staken.
  • Om aan de huidige toestand een halt toe te roepen en een andere stedenbouwkundige bestemming te geven ,is de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) noodzakelijk. Gezien de eigendomssituatie is de gemeente onbevoegd om hierover een RUP op te maken , tenzij het hiertoe delegatiebevoegdheid zou krijgen van de Vlaamse Overheid.
  • De gemeente Kampenhout besliste dan ook tot het indienen van een formele vraag tot delegatiebevoegdheid bij de Vlaamse Overheid tot het opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het militaire domein. Dit conform de gemeenteraadsbeslissing van 25 april 2019 omtrent de gewenste ontwikkeling van het domein, zijnde natuurgebied.
  • In zijn procedure tot het opnieuw bekomen van een vergunning , werd een verzoek tot  MER-ontheffing ingediend. Daarbij worden tal van instanties om advies gevraagd. In een MER (= milieueffectenrapport) dienen bepaalde zaken zoals bvb geluid, licht, stof e.d; onderzocht te worden naar hun mogelijke impact. De gemeente Kampenhout was de enige adviesinstantie die in deze procedure negatief op een MER-ontheffing heeft geadviseerd. Instanties zoals ANB (Agentschap natuur en bos) en VMM (Vlaamse milieumaatschappij) gaven positief advies..
  • Als gemeente beraden we ons of we in beroep kunnen gaan tegen deze beslissing en wat de kans op slagen is.
  • Tot slot plaatste men op de openbare wegjes rondom het terrein vrij intimiderende bordjes die wezen op staatsdomein en te betreden op eigen risico. De gemeente Kampenhout besliste om de negen bordjes die op openbaar domein werden geplaatst zonder toestemming weg te halen.

Ontwikkeling voor het militair domein Hellebos

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x